Исторически документи из дейността на БНК
( Български Национален Комитет) в чужбина за периода 1951-1972г.

________________________________________________