НАЦИОНАЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА СРЕЩА

 

Тя се състоя на 31 октомри 2004 г. в НДК, София. Присъстваха около 200 земе-делски дейци, предимно от София. Председателствуваше г-н Георги Хинчев. Изказва-нията засегнаха състоянието на земеделското движение и категоричното искане за обединение на земеделците около една обща земеделска листа при участието ни в предстоящите законодателни избори, без при това съществуващите земеделски орга-низации да губят своята индивидуалност.

Прие се ПРИЗИВ за втора национална среща, (който е предложен за подпис от земеделците в цялата страна), която ще се състои на 11 декември 2004