1 У С Т А В

на БЗНС-Народен съюз

Глава първа

СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ

Чл.1. БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ е политическа организация, която изповядва идеите на земеделското движение, изразени от най-видните му представители - Александър Стамболийски, Димитър Гичев, д-р. Г.М.Димитров, Никола Петков, Янко Забунов. Идеологията и Програмата му са изградени върху принципите на демократичните традиции на българския народ и утвърдените общочовешки ценности и морал.

Чл.2. Основната цел на политическата дейност на БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ е благоденствието на народа при демократична, парламентарна и републиканска форма на държавно управление. Дейността на съюза се осъществява под девиза:

Мир, Хляб, Свобода и Народовластие.

Чл.3. БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ работи за: /1/

изграждане на социално ориентирано пазарно стопанство, за създаване на средна класа, за приоритетно развитие на земеделието и свързаните с него отрасли, за равнопоставеност на всички видове собственост;

/2/ възраждане и утвърждаване многовековните културни традиции на българския народ и идеалите на българското национално възраждане.

Чл.4. БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ осъвременява съюзната си програма в съответствие с развитието на обществено-политическите условия, като запазва основните принципи в своята идеология, същност, цели и при спазване на Конституцията и законите в Република България.

Чл.5. Седалището на БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ е в гр. София, пл. "Славейков" №о 4-А, община "Средец".

Глава втора

ЧЛЕНСТВО

Чл.6. /1/ Член на БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ може да бъде всеки пълнолетен и дееспособен български гражданин, който не е лишен от избирателни права, не членува в други политически организации и приема и изпълнява неговите Устав и Програма.

/2/ Членовете на БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ членуват в местни земеделски дружби по местоживеене или постоянен адрес.

З/ Не могат да членуват в съюза осъждани за тежки умишлени престъпления или участвали в репресии срещу българския народ и не са реабилитирани.

2 Чл.7. /1/ Членовете на БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ се приемат от Общо събрание на съответната местна земеделска дружба, до която подават заявление. Заявлението трябва да бъде преподписано от още двама членове на общинската дружба.

/2/ Заявлението се разглежда от Общото събрание в присъствието на кандидата, като решението за приемане на кандидата се взема с явно гласуване и при мнозинство две трети от присъстващите на събранието.

/З/ При промяна на местоживеенето или постоянния адрес съюзният член се отчислява със служебна бележка в месечен срок от дружбата, в която членува, и се зачислява по новото му местоживеене или постоянен адрес.

Чл.8./1/ Членовете на БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ имат равни права и задължения във вътрешносъюзния живот. За избиране в състава на ръководен орган е необходимо кандидатите да са били редовно отчетени най -малко една година - за ръководствата на местните земеделски дружби, най-малко две години - за общинските и областни ръководства, а за останалите ръководни органи - четири години. Изискването за стаж не се прилага при новообразувани дружби за тяхното ръководство.

/2/ Съюзният член има право:

1.Да избира и бъде избиран в съюзните органи и в съответствие с този Устав.

2.Да излага и отстоява своите мнения, съображения и предложения относно дейността на съюза.

/З/ Съюзният член е длъжен:

1.Да спазва Устава и работи за изпълнение на Програмата. 2.Да съдейства за засилване ролята и у

твърждаване авторитета на съюза.

3.Да изпълнява решенията на съюзните органи. 4.Да у

частва редовно и активно в съюзния организационен живот.

5.Да развива и утвърждава демократизма във вътрешния съюзен живот

и да пази съюзното единство.

6.Да плаща редовно членския си внос.

Чл.9./1/ Членството в БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ се прекратява: 1.Чрез писмено заявление до местната земеделска дружба или ясно изразено устно заявление на нейно събрание, отразено в протокола.

2,При неплащане на членския внос за повече от шест месеца. 3.При възникване на обстоятелства, които водят до отпадане на някои от изискванията за членуване по чл.6 ал.2.

4.При изключване.

5. При смърт или обявяване на недееспособност. /2/

Прекратяването на членството в БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ по реда на чл. 9. ал. 1, с изключение при изключване, се извършва от ръководството на местната земеделска дружба и се съобщава от същото на първото общо събрание на дружбата. Общото събрание на местната земеделска дружба може да реши да бъдат извършени допълнителни проверки относно прекратяването на членството, въз основа на които може да отмени решението на ръководството.

Чл.10./1/ За нарушаване на Устава, уронване на престижа или увреждане интересите на Съюза, включително и чрез злепоставяне и клевети по адрес на съюзни членове, както и за неизпълнение решения на негови компетентни органи се налагат следните наказания:

3 1.Порицание.

2.Изваждане от състава на ръководен орган или контролен орган. 3.Изключване.

/2/ Наказанието порицаване се налага от Общото събрание на местната земеделска дружба в която членува предложеният за наказание с решение взето с мнозинство две трети от присъстващите членове.

/З/ Наказанието изключване се налага от Общото събрание на местната земеделска дружба. Ако в месечен срок Общото събрание на местната земеделска дружба не се произнесе с решение, наказанието се налага от Общинското настоятелство, а и при негово бездействие повече

от един месец - от Областното настоятелство или друг висшестоящ съюзен орган.

/4/ Наказанието изваждане от състава на ръководен или контролен орган се налага от органа, който е компетентен да извърши съответният избор.

/5/ Наказанията по предходните алинеи за членовете на някои ръководни и контролни органи се налагат, както следва:

1.На членовете на областните настоятелства и областните контролно- ревизионни комисии - от Управителния съвет.

2.На членовете на Управителния съвет, Върховния контролно - ревизи онен съвет и Върховния съюзен съвет - от Конгреса или от Върховния съ юзен съвет.

/6/ Наказанията се налагат по предложения на ръководствата на местните земеделски дружби или на висшестоящите ръководни органи.

В случаите на ал. 5 предложението се прави от Върховния контролно - ревизионен съвет след проверка на получените сигнали.

/7/ Във всички случаи преди налагането на наказанието основанието трябва да бъде съобщено на предложения за наказание и той да бъде поканен да даде обяснение.

/8/ Решението за налагане или отказ да се наложи наказание може да се обжалва в тридесетдневен срок пред Общинската контролно -ревизионна комисия, а ако решението е на Управителния съвет - пред Върховния контролно-ревизионен съвет.

/9/ Наказанието порицание се смята заличено, ако не са наложени нови наказания в срок от една година.

/10/ Членовете, изключени от съюза, могат да бъдат приемани наново след една година от налагане на наказанието.

Глава трета

СТРУКТУРА

Чл.11. Организационната структура на БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ включва местни, общински и областни земеделски дружби.

МЕСТНА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА

Чл.12./1/ Основната структурна единица на съюза е местната земеделска дружба.

/2/ Броят на местните дружби и техните териториални райони се определят от съответното общинско настоятелство. По принцип в селата се създава една дружба.

/З/ В един район, определен по реда на предходната алинея, може да съществува само една дружба.

4 /4/ Местна земеделска дружба се създава по инициатива най-малко от 10 души и се регистрира от общинското настоятелство. В малките населени места, с решение на Учредителното събрание на местната земеделска дружба, могат да се създават и дружби с численост не по-малко от пет членове.

/5/ Висш орган на местната земеделска дружба е Общото събрание, което се състои от всички нейни членове. То има следната компетентност:

1.Приема отчета на ръководството и на контролно-ревизионнната комисия.

2.Избира ръководство и контролно-ревизиона комисия с мандат от две години.

3.Избира делегати за общинското делегатско събрание по квоти за представителство, определени от областното настоятелство.

4.Определя кандидати за кметове на съответните населени места, съгласувано с общинското и областно настоятелство.

5.Пред общинското делегатско събрание предлага кандидати за общинските изборни органи на местна власт.

6.Прави и други предложения пред общинското делегатско събрание.

7.Изисква отчети и обяснения от кметовете и общинските съветници, членове на дружбата.

8.Обсъжда и дава становище по всички съюзни въпроси. 9.Взема и дру

ги решения съгласно този Устав.

/6/ Общото събрание на местната земеделска дружба се свиква:

1.По решение на ръководството на местната земеделска дружба, взето с мнозинство две трети от състава му.

2.По искане на най-малко една трета от членовете на местната земеделска дружба.

3.По искане на висшестоящите ръководни органи на БЗНС – НАРОДЕН СЪЮЗ.

/7/ Общото събрание се свиква с писмена покана до всички членове в месечен срок преди датата на насрочване. Същото взема решения, ако присъстват повече от половината от членовете на местната земеделска дружба. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите на събранието.

/8/ Ръководството на местната земеделска дружба се състои от З до 7 членове, които избират от състава си председател, заместник-пред-седател и секретар - касиер. Когато местната земеделска дружба е с членове под 10 души се избира само председател.

/9/ Ръководството на местната земеделска дружба:

1.Организира дейността на местната земеделска дружба.

2.Привежда в изпълнение решенията на Общото събрание на местната

земеделска дружба и на висшестоящите органи.

3.Събира членския внос, като внася отчисленията за висшестоящите органи съюзни органи и набира абонати за съюзните печатни издания.

/10/ Контролен орган на местната земеделска дружба е Контрол-но-ревизионна комисия, избрана от Общото събрание на местната земеделска дружба. Комисията се състои от трима души в състав : председател и членове. При местни земеделски дружби в състав по - малко от 10 членове може да бъде избран едноличен ревизор. Контролно-ревизион-ната комисия контролира приходите на дружбата и тяхното изразходване.

ОБЩИНСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА

Чл.13./1/ Местните земеделски дружби на територията на общината /района / образуват Общинска земеделска дружба.

5

/2/ Висш орган на Общинската земеделска дружба е общинското делегатско събрание. То се състои от делегати , избрани от местните земеделски дружби, по квоти, определени от Общинското настоятелство според отчетения брой членове. Членовете на Общинското настоятел-

ство, Общинската контролно-ревизионна комисия и председателя на общинското настоятелство на ЗМС участват по право на Общинското делегатско събрание. По право участват и членовете на Постоянното присъствие, Управителния съвет, Върховния съюзен съвет, Върховния контролно-ревизионен съвет, Областното настоятелство, Председателя на областното настоятелство на ЗМС, членуващи в съответната общинска дружба. В състава му участват със съвещателен глас кметовете и общинските съветници - съюзни членове. Делегатското събрание има следната компетентност:

1.Избира общинско настоятелство и общинска контролно-ревизионна комисия с двегодишен мандат и изслушва техните отчети.

2.Определя кандидати за изборни длъжности в общинските органи на местна власт и управление.

3.Избира един член на Върховния съюзен съвет. 4.Избира

делегати за Конгреса и за окръжните делегатски събрания при квота на представителство, определена от този, който го свиква.

5.Изслушва информации и приема решения по обществено-политическия живот на общината.

6.Прави предложения, които да бъдат разгледани от областното делегатско събрание.

7.Обсъжда и дава становища по всички съюзни и национални въпроси.

8.Избира кандидат за член на Върховният контролно - ревизионен съвет.

/З/ Общинското делегатско събрание се свиква най-малко веднъж в годината, а отчетно-изборното делегатско събрание - веднъж на две години, ако няма друго решение от висшестоящ съюзен орган.

Свикването се извършва:

1.От общинското настоятелство. 2.По

искане на най-малко на една трета от членовете на БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ на територията на общината или една трета от ръководствата на местните земеделски дружби.

3.По искане на висшестоящите ръководни органи - Областно настоятел ство, Постоянно присъствие и Управителен съвет. Свикването става с писмена покана в месечен срок преди датата на събранието, в която се посочва датата, мястото и дневният ред. Извънредното делегатско събра ние се състои от делегати, избрани редовно на предходното делегатско събрание.

/4/ Изпълнителен орган на общинското делегатско събрание е общинското настоятелство. То има постоянен състав до девет души и разширен състав, в който участват председателите на местните земеделски дружби, както и членовете на Управителния съвет и Върховния съюзен съвет и председателя на Общинското настоятелство на ЗМС, които членуват в местната земеделска дружба на територията на общината.

/5/ На първото си заседание постоянен състав на общинското настоятелство се конструира, като избира председател, заместник-пред-седател, секретар и касиер и членове.

/6/ Заседанието на разширения състав на Общинското настоятелство се провежда най-малко веднъж на месец.

/7/ Общинското настоятелство:

6

1.Организира изпълнението на решението на общинското делегатско събрание и на висшестоящите ръководни органи.

2.Организира работата на местните земеделски дружби.

3.Поддържа връзка и защитава съюзните интереси пред общинските и държавни органи на територията на общината.

4.Осьществява връзка с другите съюзна органи.

б.Осъществява връзка с други политически и обществени организации на територията на общината.

6. При избори ръководи и организира цялата предизборна дейност на съюза на територията на общината.

/8/ Общинската земеделска дружба се представлява от председателя, упълномощен от гл. секретар на БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ, а в негово отсъствие - от зам.-председателя или секретаря, преупълномощени от председателя на общинската земеделска дружба.

/9/ Общинското делегатско събрание избира Общинска контрол-но-ревизионна комисия се състои от трима души - председател, секретар и член. Общинската контролно-ревизионна комисия ревизира и контролира:

1.Изпълнението решенията на общинското делегатско събрание и на висшестоящите съюзни органи.

2.финансово-счетоводната дейност на общинското настоятелство.

3.Спазването на Устава от местните земеделски дружби, техните ръководства и общинското настоятелство.

/10/ Общинската контролно-ревизионна комисия разглежда жалби.

ОБЛАСТНА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА

Чл.14./1/ Общинските земеделски дружби образуват Областна земеделска дружба. Територията, на която се образува Областната земеделска дружба, се определя от Върховния съюзен съвет. По изключение при промяна на териториалното деление на страната се извършва и от Управителния съвет. В така определения район може да съществува само една областна земеделска дружба.

/2/ Висш ръководен орган на Областната земеделска дружба е областното делегатско събрание. То се състои от делегати, избрани от общинските делегатски събрания, членовете на областното настоятелство и на областната контролно-ревизионна комисия, както и от председателите на общинските настоятелства. По право участват и членовете на Постоянното присъствие, Управителния съвет, Върховния съюзен съвет, Върховния контролно-ревизионен съвет, членуващи в съответната областна дружба.

Делегатското събрание има следната компетентност:

1.Избира Областно настоятелство и Областна контролно – ревизионна комисия с двегодишен мандат и изслушва и одобрява техните отчети.

2.Избира членове на Управителния съвет от членуващите в съответната областна земеделска дружба.

3.Предлага на Управителния съвет кандидатите за народни представи тели, включително и измежду съюзни членове от други области.

4.Изисква и обсъжда информация от съюзните членове, избрани за на родни представители в съответния избирателен район, и дава препоръки.

5.Обсъжда и изразява становища и предлага решения по всички съюз ни, политически, икономически проблеми на регионално и на държавно равнище.

6.Избира член на Върховния контролно - ревизионен съвет.

7

/З/ Областното делегатско събрание се свиква от Областното настоятелство. То може да бъде свикано по искане най-малко на една трета от общинските настоятелства, както и по искане на висшестоящите съюзни орани. Свикването става с писмена покана най-малко месечен срок преди датата на провеждане на събранието с посочване датата, мястото на събранието и проект за дневен ред. Извънредното делегатско събрание се

състои от делегати избрани редовно на предходното делегатско събрание.

/4/ Изпълнителен орган на областното делегатско събрание е областното настоятелство. То има постоянен състав до 11 души и разширен състав, в който участвуват председателите на общинските земеделски дружби, които не са членове на постоянния състав, както и членовете на Постоянното присъствие и Управителния съвет, членуващи в съответната местна земеделска дружба и Председателя на областното настоятелство на ЗМС. Разширеният състав заседава най - малко веднъж на три месеца и се свиква на заседания от председателя с покана изпратена най -малко десет дена преди заседанието, като се посочва в нея датата, мястото и дневния ред.

/5/ На първото си заседание , постоянният състав на областното настоятелство се конструира, като избира председател, зам.-председател, секретар , касиер и членове.

/6/ Областното настоятелство: 1.Организира

изпълнението решенията на Конгреса, Върховния съюзен съвет, Управителния съвет, Постоянното присъствие и областното делегатско събрание.

2.Контролира и направлява дейността на общинските настоятелства.

3.Поддържа връзки и защитава съюзните интереси пред общинските и държавните органи на територията си.

4.Осъществява връзка с политическите, обществени организации и юридическите и физически лица на територията си.

5.Осъществява издателстка и друга стопанска дейност, разрешена от закона.

6.Организира изпълнението на програмата на БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ на територията си.

7.При избори организира и ръководи цялата предизборна дейност на Съюза на територията си.

/7/ Областната земеделска дружба се представлява от председателя на дружбата, упълномощен от Главния секретар на БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ, а в негово отсъствие - от зам.-председателя или секретаря, преу-пълномощени от председателя на дружбата.

/8/ Окръжната контролно-ревизионна комисия се състои от пет души, които избират помежду си председател и секретар. Тя контролира и ревизира:

1.Изпълнението решенията на окръжното делегатско събрание и на общосъюзните органи.

2.финансово-счетоводната дейност на Окръжното настоятелство.

3.Спазването на Устава от общинските настоятелства. /9/

Областната контролно-ревизионна комисия разглежда жалби на местните съюзни органи против действията на общинските настоятелства и взема решения по тях.

Чл. 15. Към Общинските дружби могат да бъдат изграждани секции и клубове на на жените , ветераните и други. Тяхното положение , структора и начин на работа се определя от правилник, приет от Управителния съвет на БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ. Клубовете и секциите не са юридически лица.

8

Чл. 16. Абонаментът за съюзния печатен орган е задължителен за всеки, който е избран в ръководен или контролен орган. Абонаментът е годишен и следва да бъде извършен в срок до един месец от избора.

Чл. 17. Ръководствата на местната земеделска дружба и настоятелствата на всички равнища се свикват на заседания от техните председатели, а при отсъствието на председателя повече от един месец - от зам.-председателя или секретаря, както или по искане на една трета от членовете на съответното ръководство или настоятелство. Свикването за заседание се извършва в седмодневен срок преди заседанието с писменна покана с посочване на мястото и дневен ред на заседанието.

Глава четвърта

ОБЩОСЪЮЗНИ ОРГАНИ

Чл.18. /1/ Върховният ръководен орган на съюза е Конгресът. /2/ Конгресите биват редов

ни и извънредни. Редовните конгреси се свикват веднъж на две години - на Арахнгеловден, а извънреден конгрес може да се свика по решение на Върховния съюзен съвет, на Управителния съвет, взети с мнозинство две трети от състава им, както и от една трета от областните настоятелства.

/З/ Мястото за провеждане на Конгреса, редът за избиране на делегати и проектът за дневен ред се определят и обявяват от Управителния съвет най-малко три месеца по-рано от датата на насрочения конгрес . При извънреден конгрес това може да стане в срок от един месец и се обявява от органа, който го свиква, с писмена покана, с посочване на датата, мястото и проекта за дневен ред.

/4/ В Конгреса участват по право:

1.Членовете на Управителния съвет и на Върховния контролно- ревизионен съвет.

2.Народните представители, избрани с листата на БЗНС-НАРОДЕН СЪЮЗ, и министрите, които представляват съюза в правителството.

3.Председателите на областните настоятелства. 4.Председателят на Еспертния съвет.

/5/ В Конгреса участват по право и председателят на ЗМС, членовете на Националното бюро на ЗМС, ръководството на Националния съвет и Върховният контролен съвет на ЗМС, както и председателите на областните настоятелства на ЗМС.

/6/ Конгресът се открива от най-възрастния делегат.Той предлага ръководство на Конгреса в състав: трима съпредседатели и секретари. Те се обсъждат и избират от делегатите.

/7/ Конгресът:

1.Утвърждава дневен ред, приема Устав и Програма.

2.Избира главния секретар на БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ. 3.Избира конгресни комисии.

4.Обсъжда и приема отчетен доклад на Управителния съвет.

5.Обсъжда и приема отчетен доклад на Върховния контролно-ревизионен съвет.

6.Обсъжда и приема решения по дейността на Съюза. 7.Проверява

правилността на избора за членове на Управителния съвет и утвърждава избора му.

8.Утвърждава Върховния контролно-ревизионен съвет.

9

9.Приема и други решения в съответствие с дневния ред.

10.Може да отменя решенията на всички по-нисшестоящи органи. /8/

Конгресните комисии са: мандатна, по решенията, по проверка на изборите за Управителен съвет и утвърждаване на Върховния контролно-ревизионен съвет, по провеждането на изборите, по жалбите, както и други комисии по преценка на Конгреса.

/9/ При изменение на Устава и Програмата или приемане на нови, Конгресът попълва определените комисии по Устава и Програмата с по един делегат от всеки окръг.

Чл. 19. /1/ Върховният съюзен съвет е ръководен и изпълнителен орган спрямо решенията на Конгреса. Той решава всички въпроси от компетентността на Конгреса, без да може да изменя Устава.

/2/ Върховният съюзен съвет се състои от върховни съюзни съветници, избрани от общинските земеделски дружби, членовете на Управителния съвет и на Върховния контролно-ревизионен съвет, и съюзни членове, избрани за народни представители и министри.

/З/ Върховният съюзен съвет заседава най-малко един път годишно на дата, определена от Управителния съвет. При особени обстоятелства Върховният съюзен съвет се свиква на заседания и по решение на една трета от областните настоятелства. Свикването се извършва с писмено уведомяване за датата, мястото и дневния ред най-малко един месец преди датата на провеждането му.

/4/ Заседанията на Върховния съюЗен съвет се откриват от председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие от зам.-председа-тел. По-нататъшната работа се ръководи от председателя и зам.-председателя, избрани за всяко едно заседание, подпомагани от секретари.

/5/ Заседанията на Върховния съюзен съвет са редовни само ако присъстват две трети от състава му. При извънредни обстоятелства - оставка, смърт или невъзможност да изпълнява длъжността, Върховният съюзен съвет може да освободи главния секретар с две трети от списъчния му състав, като до провеждането на конгрес на БЗНС -НАРОДЕН СЪЮЗ , Върховния съюзен съвет избира временно изпълняващ длъжността Главен секретар. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство. Чл. 20. /1/ Висш изпълнителен орган на съюза е Управителният съвет, избран по реда на чл. 14, ал.2, т. 2 от настоящия устав.

/2/ Членовете на Управителния съвет по право са главният секретар на БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ, главният редактор на съюзния печатен орган / ако е член на БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ/, председателите на областните настоятелства, председателя на Експертния съвет. Председателите на Земеделския младежки съюз, председателите на клубовете на жените и ветераните, както и народните представители / съюзни членове / участват със съвещателен глас.

/З/ Останалите членове на Управителния съвет се избират от областните делегатски събрания, като всяка областна земеделска дружба има най-малко един член в Управителния съвет. Областните делегатски събрания могат да отзовават представителите си в Управителния съвет по време на мандата им , като избират други на тяхно място, които се утвърждават от Върховния съюзен съвет.

/4/ В състава на Управителния съвет се включват и четирима представители на земеделците, пребиваващи в чужбина. Конкретните

10

участници се определят с конкретно пълномощно за всяко заседание на Управителния съвет, издадено от дружбите на живущите в чужбина български граждани.

/5/ Управителният съвет: 1.Определя

основните насоки на дейността на съюза съобразно Устава и Програмата му, решенията на Конгреса и на Върховния съюзен съвет.

2.Приема решения по важни политически, икономически и организаци онни въпроси.

3.Избира и освобождава членовете на Постоянното присъствие. 4.Избира

и освобождава главните редактори на съюзните печатни из дания и председателя на Експертния съвет.

5.Предлага кандидати за министри. 6.Въз

основа на предложенията на областните делегатски събрания и на Експертния съвет определя изборните листи за народни представители, взема решения за участие в коалиции и предлага кандидатите на Съюза в коалиционните изборни листи и правителства.

7.Изисква отчети от Постоянното присъствие, министрите и народните представители, предложени от БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ, и осъществява контрол над изпълнителните органи на съюза.

8.Одобрява бюджета на съюза. 9.Одобрява щатната стру

ктура на служителите към общосъюзните органи.

10.Определя издателската и печатна дейност на съюза, както и необхо

димия за това щат и бюджет.

11.Разглежда и взема решение по фондациите, в които участва съюзът.

/6/ Управителният съвет заседава най-малко един път на тримесечие. Заседанията му са редовни, ако присъстват най-малко две трети от списъчния му състав. В случай, че по време на заседанието съставът се намали същото става нелегитимно и се прекратява до ново набиране на кворума. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от списъчния състав.

/7/ На първото си заседание Управителният съвет избира председател, двама зам.-председатели и секретари, а също така членове на Постоянното присъствие , главните редактори на съюзните печатни издания и председател на Експертен съвет.

/8/ Редовните заседания на Управителния съвет се свикват от неговия председател, а извънредните му заседания - с решение на Постоянното присъствие, взето с мнозинство две трети от състава му, или по искане на най-малко една трета от членовете на Управителния съвет.

/9/ Свикването става с писмена покана, изпратена до членовете му в четиринадесетдневен срок преди датата на заседанието, с посочване датата и мястото на заседанието и проекта за дневен ред.

Чл. 21. /1/ Висш изпълнителен орган на Управителния съвет е Постоянното присъствие. То наброява единадесет души, избрани от състава на Управителния съвет, включително и Главния секретар. Постоянното присъствие избира от състава си секретари и определя ръководители на отдели, които ръководят определени дейности. Свикването на заседание на Постоянното присъствие става от упълномощен секретар на Постоянното присъствие, от Главния секретар на БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ, с писмена покана, изпратена до членовете му в седемдневен срок преди заседанието му, с посочено място на заседанието и дневния ред.

/2/ Постоянното присъствие:

11

1.Организира изпълнението на Решенията на Конгреса, Върховния съю зен съвет и Управителния съвет.

2.Осъществява връзка с централните държавни органи и изразява пред тях становищата на съюза.

3.Осъществява връзка и координация и договаря споразумения с политически партии, религиозни, синдикални и други организации. Договорените политически споразумения подлежат на утвърждаване от Управител ния съвет.

4.При изборни и правителствени коалиции договаря представителите на съюза съобразно предложените от Управителния съвет и становищата на коалиционните партньори.

5.Осъществява международните връзки на съюза.

6.Организира образователната, издателската, културната и други подобни дейности на Съюза и контролира политическата линия на съюзните издания.

7.Утвърждава щатното разписание на служителите към общосъюзните органи.

8.Упражнява бюджета на съюза. /З/

Постоянното присъствие може да възлага на секретари и ръководители на отдели от състава му да изпълняват някои от дейностите по предходната алинея.

/4/ Заседанията на Постоянното присъствие могат да се състоят, ако присъства повече от половината от състава му. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от целия състав на Постоянното присъствие.

Чл.22. /1/ Главният секретар представлява БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ пред другите физически и юридически лица, доколкото това не е предоставено на други съюзни органи.

/2/ Главният секретар: 1.Осъществява

текущи връзки с органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, с централните органи на политическите партии, другите организации, Българската православна църква и другите религиозни общности.

2.Осъществява връзка с чуждестранни правителствени, политически, стопански, културни и религиозни представители.

3.Издава заповеди от административен и трудовоправен характер.

4.Председателства заседанията на Постоянното присъствие. 5.Докладва

за политическото положение, прави анализи и дава пред ложения за решения.

6.Докладва по всички други въпроси, които засягат интересите на Съюза прави анализи и оценки и предлага решения.

/З/ Главният секретар сключва писмени гражданско-правни договори, с които се поемат имуществени задължения само след предварително решение на Постоянното присъствие.

/4/ Главният секретар е длъжен да приема и провежда решенията на Управителния съвет.

/5/ При отсъствие на главния секретар той се замества от упълномощен от него член на Постоянното присъствие.

Чл.23. /1/ 1.Върховният контролно-ревизионен съвет се състои от по един представител на всяка област, избран на областно делегатско съб-рание.Съветът избира измежду членовете си Постоянен състав от 11 души: председател, двама зам.-председатели, секретар и седем членове.

2.За осигуряване дейността на Върховния контролно - ревизионен съвет се отделят 6 % от членския внос на Постоянното присъствие.

12

3. Членовете на контролно-ревизионните комисии участват в заседанията на ръководствата по места със съвещателен глас.

/2/ Върховният контролно-ревизионен съвет:

1.Контролира изпълнението на Устава и Програмата на съюза. 2.Контролира

изпълнението на решенията на Конгреса, Върховния съюзен съвет, Управителния съвет и Постоянното присъствие.

3.Контролира правилното стопанисване на съюзното имущество.

4.Осъществява методична помощ на контролно-ревизионните комисии на дружбите.

5.Разглежда и се произнася по жалби в съответствие с този Устав.

/З/ Разширеният състав на Върховния контролно-ревизионен съвет дава задължителни тълкувания на Устава.

/4/ При установени нарушения Върховният контролно-ревизионен съвет уведомява нарушителя, както и органа, компетентен да вземе съответните мерки съгласно този Устав и действуващото законодателство.

/5/ Решенията на Върховния контролно-ревизионен съвет са задължителни за органите, за които се отнасят и влизат в сила незабавно. При отказ за изпълнение на решенията същият прилага разпоредбите на чл. 10.

/6/ Върховният контролно-ревизионен съвет работи по правилник, утвърден от състава му.

Чл.24. /1/ Експертен съвет се създава към Управителния съвет на БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ, който разработва анализи, прогнози, становища, законопроекти и други проекти за нормативни актове.

/2/ Експертният съвет работи по правилник, приет от Управителния съвет.

Глава пета

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл. 25. /1/ БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ набира средства за дейността си от членски внос, от дарения на физически и юридически лица, от издателска дейност, от имоти и от други дейности, разрешени от закона.

/2/ Годишният членски внос е в размер на 2.40 лева за пенсионери, безработни и учащи се и 6.00 лева за работещи. Отчитането на членския внос за Постоянното присъствие на БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ става чрез областните настоятелства.

/З/ Събраният членски внос се разпределя така: 1.25 на сто за местната земеделска дру

жба;

2.20 на сто за общинската земеделска дружба;

3.15 на сто за областната земеделска дружба;

4.40 на сто за Постоянното присъствие на БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ.

Чл. 26. /1/ Единен собственик на имуществото на БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ е съюзът като юридическо лице.

/2/ Окръжните, общинските и местните дружби могат да се разпореждат по своя преценка с полученото, придобитото или предоставеното им имущество. Те не могат да прехвърлят по какъвто и да е способ собствеността на недвижими имоти, нито да учредяват ограничени вещни права върху тях.

13

Глава шеста

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.27. /1/ БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ е юридическо лице, който се представлява от главния секретар. Той може да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

/2/ Представителни права спрямо други физически и юридически лица при учредяване, изменяване или прекратяване на правоотношения имат упълномощените членове на ръководните органи, посочени в този Устав.

Чл.28. Доколкото няма други разпоредби в този Устав, събранията и заседанията могат да се провеждат, ако присъстват повече от половината от съответните членове, а решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите. При тайно гласуване не се изисква избраните да имат повече от половината от гласовете.

Чл.29. /1/ Избирането на ръководни и контролни органи става с тайно гласуване. Местните дружби могат да провеждат избори и с явно гласуване.

/2/ Всички останали решения се вземат с явно гласуване, освен ако съответното събрание или заседание не вземе решение за тайно гласуване. При явно гласуване може да се реши то да бъде поименно.

/З/ Забранено е съвместяването на изборни длъжности в ръководен и контролен орган, както и да заема повече от две ръководни длъжности.

/4/ Забранено е заемането на ръководна или контролна длъжност в един и същ орган на членове, които са в родствена връзка по права или съребрена линия до четвърта стенен.

Чл.30. При прекратяване на членството, при изключване или трайна невъзможност да изпълнява задълженията си, член на ръководните органи от всички нива на БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ се попълва с член от съответната изборна листа, получил най - много гласове при избора.

Чл.31. Не се допуска в петгодишен срок от приемането им в БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ да заемат ръководни длъжности лица, които са заемали платени изборни длъжности до 10 ноември 1989 г. в БКП, както и в нейните сателитни политически организации. Същото ограничение важи и за членовете на БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ, които са били щатни служители или сътрудници на бившата Държавна сигурност.

Чл.32. Щатна длъжност в Съюза може да се заеме, ако съответното лице не заема друга щатна длъжност в Съюза или извън него. Съюзните членове, избрани или назначени на втора щатна длъжност, незабавно освобождават първата.

Чл.33. Съюзните цветове са оранжевият и зеленият.

Чл.34. Символът на съюза е зелена четирилистна детелина.

Чл.35. Знамето на съюза е оранжево и зелено, разположени хоризонтално. От двете му страни в горния ляв ъгъл има по една зелена четирилистна детелина.

Чл.36. /1/ Всеки съюзен член има право на членска книжка. /2/ Нейният макет се утвърждава от Управителния съвет.

Чл.37. Дружбите и общосъюзните органи имат кръгъл печат с изображението на четирилистна детелина в средата. Околовръст на изображението се изписват наименованието и местонахождението на дружбата или на общосъюзния орган.

Чл.38. БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ има свой официален печатен орган.

Чл.39. /1/ Младежите, които споделят Програмата на БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ, могат да се организират в Земеделски младежки съюз /ЗМС/ който е секция на

14

БЗНС - НАРОДЕН. СЪЮЗ и работи по правилник приет от Управителния съвет на БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ.

/2/ Членовете на ЗМС могат да членуват и в дружбите на БЗНС -НАРОДЕН СЪЮЗ.

/З/ Ръководните органи на БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ поддържат връзки, организират сътрудничество със съответните органи на ЗМС и БАЗС, включително чрез оказване на идеологическа и финансова помощ.

Чл.40. БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ се прекратява с решение на Конгреса и с мнозинство две трети от избраните делегати и при условията, предвидени в Закон за политическите партии.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Този Устав е приет на Учредителното събрание на БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ, състояло се на 17 май 1997 година в гр. София, изменен и допълнен на събрание на учредителите, състояло се на 5 юли 1997 г. в гр. София, изменен и допълнен на Конгреса на БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ, състоял се на 7 и 8 ноември 1998 година в гр. София, изменен и допълнен на Конгреса на БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ, състоял се на 4 и 5 ноември 2000 година в гр. София, изменен и допълнен на Конгреса на БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ, състоял се на 29 и 30 ноември 2000 година в гр. София.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА - МОЗЕР